Vanuit het hart

Partij voor Mens en Spirit (MenS) is een politieke partij. Politiek is voor ons een instrument tot verandering. Verandering blijkt niet vanzelf te gaan. Er is een grote groep ‘andersdenkenden’, onder andere 26% ongebonden spirituelen, wiens stem politiek vrijwel niet gehoord wordt. Een stem die een liefdevollere wereld wenst; een stem die een menselijk verhaal vertelt; een stem die elke mens als broeder en zuster wil zien.

Vernieuwende politiek, maar hoe?

Elke mens heeft een bijzondere gave. Hij of zij kan zich losmaken van overlevingsdrang, egoïsme, angstdenken en vijandsbeelden. Een open, rechtvaardige en liefdevolle houding is een bewuste keuze! Politiek weerspiegelt het bewustzijnsniveau van een samenleving als geheel. Kiest een samenleving voor beschuldiging en uitsluiting? Of kiest een samenleving voor menselijkheid en verbondenheid? Een positieve verandering in de samenleving vraagt een positieve politieke grondhouding.

Elke vraagstuk dat zich voordoet, benaderen daarom we met een open houding.Vanuit onze (doorlinken) doelstellingen en kernwaarden kijken we ernaar en op basis van ons ‘hart’ geven we signalen af, verwoorden we een visie en geven we richting.

Onze vier pijlers

Liefde

Het uitgangspunt bij beleid en handelen ligt in liefde en respect voor al wat er is. Praktisch: we werken aan oplossingen die voor iedereen een verbetering betekenen.

Authenticiteit

Elk wezen heeft eigen, unieke kwaliteiten die steeds in ontwikkeling blijven. Praktisch: mensen mogen vrij zijn en regelgeving heeft enkel tot doel die individuele en collectieve vrijheden op elkaar af te stemmen en te coördineren. De vrijheid van de een gaat daardoor nooit ten koste van de vrijheid van de ander. We vormen de overheid om tot gemeenschapsdienst en tot partner van de burger.

Bewustzijnsgroei

Meer bewustzijn betekent: meer innerlijke rijkdom, meer harmonie en begrip. Meer bewustzijn leidt tot menselijkheid en compassie, tot emenscipatie. Praktisch: we bevorderen de bewustzijnsgroei door ruimte daarvoor te helpen scheppen in onderwijs en samenleving.

Holisme

We zijn allen uniek en tegelijk zijn we allen ook één doordat wij met elkaar verbonden zijn door energetische, emotionele en fysieke systemen.
Praktisch: we dragen continue zorg voor elkaar en voor het geheel.

Waarom spirituele politiek?

De tijd is rijp om een geheel nieuwe, spiritueel geïnspireerde dimensie toe te voegen aan de huidige politiek. Een nieuwe dimensie die aansluit bij de Nieuwe Mens. De Nieuwe Mens is een mens die een koppeling wil leggen tussen hart en hoofd; tussen intuïtie en kennis; tussen lichaam en geest; tussen aarde en hemel.
Praktisch: Bij het nemen van besluiten vraagt men zich af welk/wiens belang dit besluit dient. Er wordt gewerkt aan het intunen op geestelijke inspiratiebronnen, op de Liefde en er is de wens deze inspiraties mee te nemen tijdens de besluitvorming.

Deze nieuwe dimensie is het besef van Liefde en het besef van Eenheid, Heelheid en Inspiratie. Dit besef en het handelen daarnaar zal leiden tot een andere geesteshouding van waaruit beslissingen worden genomen en daarmee tot een zich vernieuwende samenleving.
Praktisch: Deze houding zal leiden tot bijvoorbeeld het afbouwen van bioindustrie en alles wat natuur en levende wezens exploiteert.

Gebeurtenissen en processen worden niet gezien als ‘toevallig’, ‘incidenteel’ en ‘op zichzelf staand’, maar als ontstaan vanuit een oorzaak en gevolg principe. Door het onderzoeken van praktische, psychologisch-emotionele en geestelijke achtergronden en oorzaken worden op creatieve wijze oplossingen gezocht.
Praktisch: We aanvaarden de verantwoordelijkheid voor onze daden in het verleden en zien dat bijvoorbeeld het uitbuiten van andere landen leidt tot de instroom van immigranten. We willen de oorzaken gaan weghalen en ontwikkelen daar beleid op.

De mens en diens vrije geestelijke en persoonlijke ontwikkeling staan steeds centraal. De mens wordt gezien als integraal verbonden met de natuur. Alles maakt deel uit van één systeem.
Praktisch: Mens en natuur horen bij elkaar. Elke mens dient in de buurt groen en ruimte te hebben om zich vrijelijk te kunnen ontwikelen, evenals onderwijs en een leefomgeving die het individu aanvult en respecteert.

De economie wordt niet meer centraal gesteld, maar economie wordt gezien als de ‘dienende en verbindende bloedstroom van het totale systeem’. De mens is er niet voor de economie, maar economie staat in dienst van de mens.
Praktisch: Instellingen en bedrijven maken de belangen van de werknemers nooit ondergeschikt aan eigenbelang of aan materialistische uitgangspunten.

De democratie wordt omgevormd om tot een zo groot mogelijke consensus te komen. Burgers worden uitgenodigd tot meebeslissen en meedenken via denktanks, referenda, burgercomités.
Praktisch: Er wordt gezocht naar innovatieve vernieuwingen, als het gaat om burgerparticipatie en de relatie tussen burger en politiek.

De mens is geen nummer en dient, waar mogelijk, vrijheid van handelen te behouden.
Praktisch: Systemen om te registeren of burgers te volgen worden slechts in uiterste noodzaak gebruikt en onder toezicht van deskundigen en burgercomités gesteld.

Door de vercommercialisering van de media is de burger niet verzekerd van een zo objectief mogelijke nieuwsvoorziening.
Praktisch: Belastinggelden dienen aangewend te worden om de publieke media om te vormen tot burger- en servicegerichte instrumenten, mede aangestuurd door de belastingbetaler.

Door de vercommercialisering van nutsvoorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs en dergelijke wordt de burger steeds meer ‘vermalen’ tussen megabelangen, kostbare concurrentiestrijden en machtsvergrotende bedrijfsovernames. De vrije markt is schijn en vermorzelt kleinschaligheid.
Praktisch: De overheid dient het stuur weer in eigen hand te nemen en een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen de zorg en bescherming die we van een overheid mogen verwachten en commerciele diensten en producten. Privatiseringen dienen op een aantal velden teruggedraaid te worden.

De overheid is in essentie een apparaat dat door burgers is ingesteld om een aantal zaken te beheren en sturing te geven. Deze dienende taak moet steeds voor ogen gehouden worden.
Praktisch: Het individu mag nooit een nummer worden, maar moet immer met respect tegemoet getreden worden.

Onderwijs is een systeem geworden waar het kind zich moet inpassen. Dit geeft vele problemen met talloze kinderen die ‘buiten de boot vallen’. Het systeem moet omgedraaid worden en zich aanpassen aan het kind.
Praktisch: Naast het meegeven van maatschappelijke vaardigheden, moet het onderwijs er evenzeer op gericht zijn de persoonlijke emotionele, spirituele en sociale ontwikkeling te stimuleren en zelfkennis te helpen verwerven.

De gezondheidszorg is eenzijdig gericht en ziet de mens te weinig als een eenheid van lichaam en geest. Deze zorg wordt steeds duurder, maar niet beter. Preventief werken krijgt weinig aandacht.
Praktisch: Gezien de baat bij ‘alternatieven’ die vele clienten blijken te hebben dienen deze complementaire methodieken breed ingezet te worden voor de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, evenals voor andere therapeutische en coachende trajecten. Wel is het belangrijk dat de consument beschermd wordt tegen geld uit de zak klopperij, gevaarlijke en ondeskundige praktijken. Daarom dienen duidelijke spelregels ontwikkeld te worden.

Back to Top