Doelstellingen

Partij voor Mens en Spirit stelt zich ten doel:
 1. Een vernieuwende bijdrage te leveren aan deze samenleving en een nieuwe dimensie in de politiek te introduceren: politiek gebaseerd op modernspirituele grondslagen: politiek vanuit het hart. Partij voor Mens en Spirit wil denken, voelen en handelen vanuit verbinding met elkaar en met ‘Het Hogere’.
 2. Maatschappelijke vraagstukken op een geheel andere manier te benaderen: niet vanuit scheiden en polariseren, maar vanuit de wens te verbinden. Daarbij ziet partij voor Mens en Spirit het als een belangrijke taak persoonlijke en maatschappelijke bewustwording te stimuleren.
 3. Welzijn boven winst te plaatsen. Kwalitatieve groei belangrijker te vinden dan kwantitatieve groei. Kosmos, natuur en mens te zien als een levende eenheid die met de grootste zorg gekoesterd dient te worden. Duurzaam leven en produceren zijn hierbij een fundamenteel uitgangspunt.
 4. Een andere verhouding tussen burger en overheid te entameren, waarbij de burger als gelijkwaardige partner gezien wordt. De burger is, waar mogelijk, zelfsturend. Besluitvorming vindt in samenwerking met de burger plaats. De overheid wordt vooral een gemeenschapsdienst.
 5. Vernieuwende vormen van wonen, leven en werken de ruimte te geven. De kracht, authenticiteit en inspiratie van elk individu en elke levensfase te zien als kansen en inspiratiebronnen en deze als een belangrijke leidraad te zien bij politieke keuzes en in beleid.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 1. Ruimte te bieden aan en samen te werken met een breed scala aan spirituele en maatschappelijke stromingen, die met een vrije respectvolle bewustzijnsbevorderende houding in deze samenleving staan.
 2. Vormen van onderwijs te stimuleren, waarin de ontwikkelingsbehoeften en authenticiteit van elk kind centraal staan.
 3. Een holistische visie op welzijn en gezondheid te stimuleren, waarbij alternatieve en additieve geneesmethoden en diagnosemethodieken in gelijkwaardigheid samenwerken met de reguliere geneeskunde en deze methodieken een gerespecteerde plaats krijgen in deze samenleving.. Hierbij dienen toetsingscriteria te worden ontwikkeld die passen bij de insteek van alternatieve en additieve genees- en diagnosemethodieken en die tevens beschermend zijn voor de cliënt.
 4. De burger directe invloed toe te kennen op nationale, Europese en mondiale besluitvormingsprocessen, door onder andere referenda en de instelling van burgercomités, burgerfora en dergelijke. Transparante politiek en transparante bestuurlijke processen zijn hierbij uitgangspunt en doel.
 5. De individuele vrijheid en privacy te garanderen en systemen en technologieën die deze vrijheden in sterke en onnodige mate beperken, te vermijden.
 6. Een onafhankelijke en zo objectief mogelijke informatievoorziening voor de burger in het leven te roepen en te handhaven, die los staat van politieke en commerciële belangen.
 7. Al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Back to Top