Schaliegas: onveilig en onnodig

Schaliegas: onveilig en onnodig

10 januari 2015 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels: ,

door Anna van der Heijden

Risico’s en nadelen van schaliegaswinning

[caption id="attachment_2487" align="alignright" width="300"]fracking Afbeeldingsbron: https://www.popularresistance.org/drinking-water-contamination-linked-to-fracking-horizontal-drilling/[/caption]

Schaliegas kan niet veilig worden gewonnen. Het leidt bijna altijd tot vervuiling van bodem en ons grond- en dus drinkwater. Daarbij komt dat de langdurige effecten op het grondwater nog maar nauwelijks zijn onderzocht; er is nog nooit een hydrologische studie gedaan naar het effect op het grondwater van honderden boringen.

Het boren naar schaliegas leidt tot enorme hoeveelheden afvalwater, die in de praktijk ook nog wel eens in de diepe ondergrond worden geloosd.

De biodiversiteit ondervindt last van schaliegasboringen door verstoring en verdroging als gevolg van het toegenomen grondwaterverbruik.

Een recent gepubliceerd epidemiologisch onderzoek in Pennsylvania toont een hogere kans aan op ademhalings- en huidproblemen in de buurt van schaliegasputten. Dit en vele andere feiten werden gepresenteerd door Ko van Huissteden, wetenschapper Aard- en Milieuwetenschappen aan de Vrije Universiteit, in een zeer boeiende presentatie genaamd Schaliegas: onzekerheden in geologie, economie, milieu en klimaat . In zijn presentatie worden diverse nadelen en risico’s voor de omgeving, natuur en gezondheid nog eens cijfermatig onderbouwd. Conclusies zijn onder andere: schaliegas is een eindige, dure energiebron met relatief lage ‘energy return on energy invested’ (ofwel het koste relatief veel energie om deze energie naar boven te halen), de risico's voor milieu, water, natuur en klimaat zijn niet altijd goed bekend, veel milieu-effecten zijn cumulatief op al bestaande verontreiniging, mitigatie van risico's is vaak wel mogelijk maar tegen aanzienlijk hogere kosten en grote investeringen in handhaving.

Stand van zaken schaliegas in Nederland

Op 8 juli 2014 heeft MenS een zienswijze ingediend op de concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas.

Naar aanleiding van de 2800 zienswijzen, die door het Ministerie van EZ zijn ontvangen, is de Commissie voor de m.e.r. gevraagd een advies te geven over de concept notitie en daarin de zienswijzen mee te nemen. Op basis van dit advies heeft de minister besloten de opzet van het milieuonderzoek op enkele punten te wijzigen. De concept NRD, het advies van de Commissie m.e.r. en de Reactienota van de minister vormen de definitieve NRD schaliegas.

Het feit dat de minister ervoor heeft gekozen om in de definitieve NRD op veel punten vast te houden aan de concepttekst, roept onder de lokale en regionale bestuurders veel vragen, alsmede bij de koepel vanVNG, het IPO, de UvW en het Vewin die hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt.

Verder heeft de Tweede Kamer in oktober 2014 besloten tot een verlenging van het moratorium op schaliegasboringen in Nederland tot begin 2016. Op 9 december 2014 heeft de Tweede Kamer vervolgens ingestemd met een verlenging van dit moratorium tot aan het einde van deze kabinetsperiode.

Toch is schaliegas nog zeker niet van de baan, want de onderzoeken gaan gewoon door, ondanks het feit dat dat 223 gemeenten en 10 provincies zich hebben uitgesproken tegen het boren naar schaliegas! Ofwel: gebrek aan draagvlak is kennelijk nog geen reden om de onderzoeken te staken. Mens en Spirit vindt dat hierdoor grote vraagtekens zouden moeten worden gezet bij de legitimiteit van het beleidsproces en maakt dit het inspraakproces vrij ongeloofwaardig.

Op dit moment wordt door de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een ontwerp-Structuurvisie Schaliegas voorbereid. Dit zal samen met de plan-MER in het najaar van 2015 beschikbaar komen en ter inzage worden gelegd.

Het is van belang om hier opnieuw adequaat op te reageren, omdat na de vaststelling van de Structuurvisie Schaliegas het zeer moeilijk zal zijn om hier nog tegen in beroep te gaan. Daarom is het van belang om na de zomer opnieuw te reageren door het opnieuw indienen van een zienswijze op de ontwerp-Structuurvisie Schaliegas en de plan-MER. MenS is van plan om hier t.z.t. weer werk van te gaan maken. Wil je meedenken? Meld je dan aan bij anna.van.der.heijden@mensenspirit.nl.

Indien gekozen zou worden voor schaliegaswinning in Nederland, dan leidt dit niet alleen tot grote risico’s voor onze bodem en het grond- en drinkwater, maar ook zou fossiele energie daarmee (weer) prioriteit krijgen boven duurzame energie. Dit is voor Mens en Spirit absoluut onaanvaardbaar.

MenS-visie  op energie

Partij voor Mens en Spirit wil per direct stoppen met het investeren in vervuilende energie. Een principiële keuze dient te worden gemaakt om de overgang in te zetten naar een geheel andere energievoorziening, waarbij energieonafhankelijkheid van de burger voorop staat. Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van energiesystemen op basis van oneindige bronnen die in Nederland volop voor handen zijn: zonne- en windenergie, aardewarmte en getijden- en golfslagenergie. Een nieuwe kerncentrale in Borssele wijst Partij voor Mens en Spirit uiteraard af en oude kerncentrales moeten zo snel mogelijk worden gesloten en worden ontmanteld. Ook schalie- en steenkoolgas is geen duurzame optie en Partij voor Mens en Spirit wil geen proefboringen toestaan.

Lees ook het artikel Energie: een mens- en milieuwaardige voorziening.
Back to Top