Reactie Minister Schippers op open brief MenS

Reactie Minister Schippers op open brief MenS

3 december 2013 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels:

Op 30 september heeft minister Schippers gereageerd op onze Open Brief met suggesties voor verbeteringen in de gezondheidszorg, of specifieker: "suggesties voor pakketmaatregelen in de Zorgverzekeringswet". Niet alleen de partij voor Mens en Spirit maar ook burgers en organisaties in de zorg hebben flink gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op Schippers’ oproep (beter bekend als de “Buitenhof-oproep”): er zijn maar liefst 2.543 reacties ontvangen en daar zijn in totaal 3.291 suggesties uit voortgekomen.

Top 5 suggesties verbeteringen zorgverzekeringspakket

Op het terrein van het verzekeringspakket zijn 807 suggesties voor verbetering gedaan, de overige suggesties betroffen verbeteringen op andere beleidsterreinen binnen de zorg. Het ministerie van VWS heeft deze 807 suggesties uitgesplitst naar een top 5 van meest genoemde suggesties en verbeteringen voor het zorgverzekeringspakket.
  1. Vruchtbaarheid, zwangerschap en bevalling,
  2. Alternatieve zorg,
  3. Preventie,
  4. Levensstijl en
  5. Keuzevrijheid pakket.
De meeste meldingen zijn gedaan in de categorie Vruchtbaarheid, zwangerschap en bevalling. Binnen deze categorie wordt vaak met name genoemd dat IVF en andere vruchtbaarheidsbehandelingen voor eigen rekening zouden moeten komen of dat de aanspraak daarop beperkt zou moeten worden.

Alternatieve zorg

Op nummer twee staat Alternatieve zorg. De minister schrijft: “Uit de meldingen blijkt dat een aantal organisaties voor alternatieve zorg hun achterban hebben opgeroepen om hierover te melden. Daarmee zijn veel suggesties binnengekomen om alternatieve zorg in het basispakket op te nemen. Er zijn ook melders die aangeven dat de alternatieve zorg juist niet meer vergoed zou moeten worden. Soms wordt gesuggereerd dat ook het aanvullende pakket geen alternatieve zorg zou moeten bevatten”. Preventie wordt ook vaak genoemd, waarbij de meldingen variëren van meer vergoeding vanuit de basisverzekering tot het juist eruit verwijderen van preventie.

Straks minder zorg in het pakket of meer keuzevrijheid?

De minister schrijft dat ze geen uitspraak zal doen over de meldingen zelf, maar lijkt in de analyse toch voor te sorteren op een versmalling van het verzekeringspakket: “Tenslotte is veel gemeld over keuzevrijheid in het pakket. Hoewel enkele melders benadrukken dat er een breed basispakket moet blijven, of zelfs dat het huidige basispakket moet worden uitgebreid, heeft het grootste deel van de meldingen binnen deze categorie betrekking op versmalling van het pakket, waarbij meer ruimte is voor een pakket op maat per doelgroep, eventueel naar eigen keuze.” Bovendien legt de minister hierbij een verband met de meldingen die gedaan worden op het meldpunt Verspilling in de zorg. Bij het meldpunt geven “vele” melders aan dat ziektes en gezondheidsproblemen die voortkomen uit een schadelijk leefpatroon of speciale “wensen” (zoals IVF) niet in het basispakket of zelfs niet in het aanvullende verzekeringspakket vergoed dienen te worden. Dit is een kwalitatieve interpretatie die gebruikt wordt om het aandeel van de suggesties die pleiten voor versmalling van het verzekeringspakket te versterken. Het valt sterk te betwijfelen of je twee verschillende meetinstrumenten op deze manier op één hoop mag gooien en of je de argumenten “pro versmalling” op deze manier meer gewicht mag toekennen.

Sterke focus op economische dwang

Tenslotte merken we op dat de analyse van de minister zich vooral lijkt te willen concentreren op zorg voor de economie in plaats van “zorg voor de mens”. Haar analyse leest als een bedrijfseconomisch artikel en is doorspekt met termen als “kostenbewustzijn”, “financiële prikkels”, “stringent pakketbeheer” en het weinig respectvolle “zorgconsumptie”. Minister Schippers richt zich vooral op kostenbesparingen op de korte termijn. De economische focus is zo sterk dat we ons serieus afvragen of de minister misschien vergeten is dat haar eerste verantwoordelijkheid ligt bij volksgezondheid en welzijn.

Farmaceutische industrie

En als minister Schippers dan toch zo druk is met de financiële aspecten van de zorg, dan willen we haar er graag op wijzen dat de farmaceutische industrie bestaat bij de gratie van een slechte volksgezondheid. Epidemieën (vaccinaties) en (slepende) ziektes vormen een lucratieve handel voor de farmaceutische industrie. Het is van groot belang voor onze volksgezondheid om de invloed van een industrie die gestuurd wordt door aandeelhouders, en gedijt op financiële prikkels en persoonlijk gewin in bedwang te houden en aan uiterst scherpe regels te onderwerpen. In ons aller belang is het hoog tijd dat de minister daar verandering in brengt.

En waar ligt de focus van MenS?

  1. Stimuleren van keuzevrijheid voor natuurlijke heelmethoden en –middelen aangezien deze (ook in combinatie met reguliere methoden) goedkoper zijn en minder of geen ongewenste werkingen hebben.
  2. Vol inzetten op preventieve gezondheidszorg.
  3. Focus op gezondheid in plaats van zorg.

Vervolgstappen

De minister schrijft dat ze zelf geen uitspraak zal doen over deze meldingen maar zal deze voorleggen aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Wij zijn uiteraard benieuwd naar het advies van het CVZ en houden u op de hoogte!

Reactie diverse hete hangijzers in de zorg

Hieronder volgt dan nog een korte bespreking van enkele reacties van minister Schippers op diverse hete hangijzers in de zorg.

DBC-structuur

Over het DBC (Diagnose Behandel Combinatie) systeem vertelt de minister dat het in januari 2012 een vereenvoudig heeft ondergaan. Ze zegt verder: “De suggesties laten zien dat de melders van mening zijn dat de DBC-structuur verbetering behoeft.” Ze stelt er “fors mee bezig” te zijn. De reactie van minister Schippers wordt vervolgd in de VWS-analyse uitkomst Buitenhof-oproep en inhoudelijke reactie op meldingen. Lees hier meer over de ideeën van MenS over de kostenbeparingen in de zorg.

Specialisten in loondienst

De minister meldt dat de commissie Meurs geconcludeerd heeft dat het verplicht in loondienst brengen van specialisten “juridisch niet haalbaar” is. Verder schrijft ze: “Overigens is het maar de vraag of een verplichte overgang naar loondienst macro-economisch een besparing zal opleveren. Dat zal immers afhangen van de salarisonderhandelingen tussen specialist en ziekenhuis, de productiviteit van specialisten in loondienst ten opzichte van vrije vestiging en de mate waarin de nieuwe werkgever (het ziekenhuis) extra kosten maakt in de vorm van pensioenlasten, verzekeringen en mogelijk ook overnamekosten van de specialistenpraktijken. Ik ben daarom geen voorstander van een gedwongen overgang naar loondienst, nog afgezien van de door de commissie Meurs vastgestelde juridische belemmeringen.” De reactie van minister Schippers wordt vervolgd in de VWS-analyse uitkomst Buitenhof-oproep en inhoudelijke reactie op meldingen. Lees hier meer over de ideeën van MenS over de kostenbeparingen in de zorg.

Preventie

De minister meldt dat dit najaar het Nationaal Preventie Programma (NPP) naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Volgens hoogleraar Jan Walburg gaf staatsecretaris Van Rijn begin dit jaar al aan dat het zou moeten gaan over het voorkomen van chronische ziektes met name bij mensen uit de lagere opleidingsgroepen omdat deze ziektes daar meer voorkomen. MenS vindt hierbij twee aspecten van belang:
  1. we zijn benieuwd of de hoge(re) prijs van gezonde voeding in het plan wordt meegenomen. Wanneer mensen niet de financiële middelen hebben zullen ze (hoe goed geïnformeerd ook) genoodzaakt zijn goedkoop en meestal slechtongezond(er) voedsel te kopen.
  2. zorgverzekeraars lijken te overwegen therapeuten die zich met preventie bezighouden te schrappen uit de lijst van te vergoeden behandelaars. Dit zou de toegankelijkheid van preventie zeker niet ten goede komen.
De reactie van minister Schippers wordt vervolgd in de VWS-analyse uitkomst Buitenhof-oproep en inhoudelijke reactie op meldingen. Lees hier meer over de ideeën van MenS over de kostenbeparingen in de zorg.
Back to Top