Serieuze herziening politiek bestel en democratie volgens MenS

Serieuze herziening politiek bestel en democratie volgens MenS

21 augustus 2012 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels: ,

Het recente pleidooi van Herman Wijffels voor een serieuze herziening van het politiek bestel bevat interessante gedachten, maar ook valkuilen. Zo is regeren met wisselende meerderheden een enorme uitdaging die bovendien enige koersvastheid ernstig uitdaagt.
Partij voor MenS en Spirit wil ook een serieuze herziening van het politiek bestel. Een herziening die veel verder gaat, maar ook veel meer kansen biedt verstandiger besluiten te nemen in ieders belang. Echte democratie vraagt een werkelijke keuze voor integriteit. Politici zouden hun besluiten moeten nemen, los van belangen van sponsoren en grote bedrijven en zouden gericht moeten zijn op de belangen van burgers. Partij voor Mens en Spirit kiest voor het instellen van een nationaal kabinet naar rato met vertegen-woordigers van alle gekozen partijen, voor zover dit mogelijk is. Kiezers voelen zich zo waarlijk vertegenwoordigd. Grote en kleine besluiten worden samen met de bevolking of belanghebbenden genomen. We willen ook de kiezers de gelegenheid geven om niet alleen maar 1 stem voor 1 partij uit te brengen, maar ook 1 stem per onderwerp uit te brengen. Hierdoor kiest de stemmer voor een onderwijsbeleid, een defensiebeleid, een economisch beleid et cetera. Zo vormen we als Nederlanders samen al het regeerakkoord, dat vervolgens door alle partijen wordt uitgevoerd. Partij voor Mens en Spirit wil komen tot een authentieke politiek die aangestuurd wordt vanuit bezinning, overleg en wijsheid. Besluitvorming zoals Partij voor Mens en Spirit voorstaat, zal gebaseerd zijn op een diepe analyse van de situatie, de mens en de context. De democratie en kwaliteit van besluiten en maatregelen zal hiermee werkelijk flink opknappen. Leest u even mee uit ons partijprogramma! Politiek volgens Partij voor Mens en Spirit Politiek bedrijven houdt voor de partij in dat zij een dienende taak heeft om de samenleving met burgers vorm  te geven. Hierbij ligt de nadruk op respect voor de authenticiteit van elk wezen vanuit een vernieuwend denken. Dit denken is gebaseerd op openheid, zingeving en spiritualiteit en de wens  een kansrijke samenleving te creëren. Binnen deze samenleving heeft de mens en het milieu alle  gelegenheid volledig tot hun recht te komen. Partij voor Mens en Spirit wil komen tot een authentieke politiek die aangestuurd wordt vanuit bezinning, overleg en wijsheid. Besluitvorming zoals Partij voor Mens en Spirit voorstaat, zal gebaseerd zijn op een diepe analyse van de situatie, de mens en de context. Beslissen en handelen dienen te geschieden vanuit helder bewustzijn. Helder bewustzijn komt voort uit (zelf)inzicht, compassie en wijsheid en door het afstemmen op Spirit. Vanuit die aspecten gaat de partij aan het werk om de werkelijkheid te vormen of in nieuwe banen te leiden. Daarbij werkt de partij vanuit de wens tot duurzame voldoening voor allen, waardoor ieder wezen tot zijn recht kan komen. Liefdevol communiceren, waarnemen, voelen, behoeften onderkennen, verzoenen en mededogen zijn kwaliteiten die de partij in de besluitvorming  zal toepassen. Politiek vanuit het hart betekent ook: allen kunnen en mogen leven conform hun gevoel en vermogens, maar dragen daarnaast verantwoordelijkheid voor het geheel. Goed functionerende, sociale structuren zijn onontbeerlijk voor de mensheid. De partij wil de maatschappij organiseren door interactie met de burgers en vanuit de dagelijkse praktijk. Leiderschap zal een andere vorm aan moeten nemen: dienend, bescheiden en transparant. Dit vraagt om andere manieren van organiseren en besturen, aansluitend op vaardigheden van mensen zelf. Partij voor Mens en Spirit kiest voor co-creatie en niet voor concurrentie en strijd. Partij voor Mens en Spirit kiest voor het instellen van een nationaal kabinet naar rato met vertegen-woordigers van alle gekozen partijen, voor zover dit mogelijk is. Kiezers voelen zich zo waarlijk vertegenwoordigd. Grote en kleine besluiten worden samen met de bevolking of belanghebbenden genomen. Een brede consensus of een ‘geen bezwaar’-situatie (sociocratie) dragen de genomen be-sluiten. Burgers wier belangen worden geschaad door bepaalde besluitvorming ontvangen rechtvaardige compensatie. Dit geldt niet voor negatieve effecten door het terugdraaien van wetten en privileges voor kleine groepen die ten koste zijn gegaan van grote groepen, kwetsbare mensen. Democratisering Voor steeds meer mensen wordt het steeds duidelijker zichtbaar dat het huidige democratische stelsel niet goed functioneert. In bijna alle landen, ook de landen met een representatieve democratie, is duidelijk te zien dat er een elite van rijken en machtigen bestaat. Het politieke systeem van nu bestaat uit een elkaar kiezende elite en geeft weinig ruimte aan echt nieuwe geluiden. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt in zijn rapport Vertrouwen in burgers  vast dat inspraak van burgers verbetering behoeft. Om de werking van de democratie te verbeteren stelt de partij voor om de overheid om te vormen tot een gemeenschapsdienst. Gemeenschapsdienst voor en door burgers Nederland is een constitutionele monarchie. De moderne burger wil volwaardig meedenken, maar wordt daartoe niet in staat gesteld. De huidige regering en het huidige parlement verbinden zich te weinig met de burger. Het democratische systeem boet ingrijpend aan geloofwaardigheid in. De overheid functioneert op basis van belastinggelden. Om de democratie te bevorderen, wordt de overheid daarom omgevormd tot een gemeenschapsdienst. De overheid wordt zo een partner van de burger. Partner zijn betekent samenwerken met elkaar. Dit geeft een wederzijdse betrokkenheid aan die verder gaat dan vrijblijvend informeren: het vraagt om volledige transparantie. De miljoenennota dient bijvoorbeeld zodanig geschreven te worden dat zij helder inzicht geeft in welke doelen wel en niet gehaald zijn. Verbeteren democratie Echte democratie vraagt een werkelijke keuze voor integriteit. Politici zouden hun besluiten moeten nemen, los van belangen van sponsoren en grote bedrijven en zouden gericht moeten zijn op de belangen van burgers. Partij voor Mens en Spirit wil dat in Nederland, net als in IJsland en Zwitserland, naast hervorming van het bestaande systeem, een referendum-systeem wordt ingevoerd. Als 1% van de kiezers met het tekenen van een petitie aangeeft een nieuwe of bestaande wet aan te willen passen, dan wordt dit referendum gehouden. Hierbij is de politiek op lokaal, regionaal en landelijk niveau verplicht de uitslagen van de referendums uit te voeren, tenzij dit de belangen van minderheidsgroepen onredelijk schaadt. Partij voor Mens en Spirit gaat zoveel mogelijk werken met burgerfora en kaderstellende referendums, zowel lokaal als nationaal. Partij voor Mens en Spirit stelt tevens een nieuw kiessysteem voor, waarbinnen burgers per partij en per thema, zoals onderwijs, gezondheidszorg of veiligheid, kunnen gaan kiezen. De Tweede Kamer moet zich beter op de hoogte stellen van wat er bij de burgers leeft. Partij voor Mens en Spirit  stelt een recht op inspraak van burgers voor, dat rechtstreeks via televisie en internet te volgen is en waarop Kamerleden reageren. Zo kunnen onderwerpen die voor de kiezer belangrijk zijn direct voorgelegd worden. Dit resulteert onder meer in een Digitale Derde Kamer. Iedere kiesgerechtigde burger kan zich voor deze Digitale Derde Kamer inschrijven via DigiD en zo aan referenda deelnemen die in deze kamer worden behandeld. Indien de uitslag van een referendum behandeld door de Derde Kamer strijdig is met de uitslag van de Tweede Kamer, dan dient het wetsvoorstel teruggezonden te worden naar de Tweede Kamer om opnieuw in stemming te worden gebracht. De Tweede Kamer moet rekening houden met de uitslag van het referendum. De Tweede Kamer kan zich alleen met een gemotiveerde stemverklaring tegen de uitslag van de Derde Kamer verzetten. Er volgt dan opnieuw een referendum dat doorslaggevend is. Daarnaast is het voor daadwerkelijke burgerparticipatie nodig dat burgers gaan deelnemen aan instanties en organisaties die het beleid beïnvloeden. Tenminste 25% van het aantal mensen in belangrijke adviesraden gaat bestaan uit burgers die vanuit hun deskundigheid, ervaring of interesse het collectieve belang willen en kunnen vertegenwoordigen. Meerderheden dienen rekening te houden met minderheden en de intentie te hebben een ieder in zijn waarde te laten. Er wordt gestreefd naar besluitvorming die transparant en hoog van kwaliteit is en die als zodanig recht doet aan de diverse bezwaren. Overeenstemming kan zo worden bereikt. Gelet op het belang dat de partij aan verbetering van de democratie hecht, is zij van mening dat nader bekeken moet worden of het goed is om naast de bestaande gremia een Staatssecretaris van Dialoog In te stellen. Het doel van dit staatssecretariaat zal een verbetering van de democratie zijn.
Back to Top