Veel gestelde vragen

Politiek en spiritualiteit, kan dat wel samen?

Deze vraag is niet zo vreemd als je ziet dat politici vaak meer bezig zijn met partij- en eigenbelang dan met het algemene belang.

Toch kan politiek wel degelijk spiritueel zijn, als het aansturen van een land en het komen tot een goede besluitvorming gebeurt op basis van wijsheid, inlevingsvermogen en verbondenheid. Besluitvorming op deze basis moet transparantie en redelijkheid uitstralen. Van spirituele politici mag je werkelijke betrokkenheid verwachten met alles wat leeft.
Onderstaande punten zijn geïnspireerd door de geschriften van wijzen, zoals onder andere Rudolf Steiner, Lao Tse en Krishnamurti.

 1. Politiek bedrijven vanuit liefdevolle verbondenheid met en dienstbaarheid ten behoeve van het welzijn van allen en alles en leiderschap zien en gebruiken als een prachtige weg tot dienen. Het willen spreken en handelen vanuit integriteit, wijsheid, inspiratie en betrokkenheid.
 2. Het besef dat samenleving en politiek elkaar weerspiegelen. Daarom vervullen politici en politiek een belangrijke voorbeeldfunctie in samenleving en wereld
 3. Het besef dat conflict en strijd hart en inzicht vertroebelen en dat Liefde hart en inzicht verheldert.
 4. Menselijkheid, spiritualiteit en het hart belangrijker laten zijn dan geld en economie. Gericht zijn op het stimuleren van een fysieke, emotionele en geestelijke totaalontplooiing en een optimale leefomgeving voor elk wezen.
 5. Politieke keuzes maken vanuit een evenwicht tussen gevoel, verstand en inspiratie en deze keuzes samen met belanghebbenden en betrokkenen bepalen.
 6. Het algemeen belang boven partijbelang stellen.
 7. Het besef dat spirituele politiek bedrijven betekent dat individuele belangen soms overstegen moeten worden. Het uitgangspunt is: het komen tot een optimaal en rechtvaardig evenwicht tussen individueel belang en algemeen belang.
 8. De (functie van de) overheid zien als een dienende, transparante instantie, gericht op het belang van de individuele burger en van de samenleving als geheel.
 9. De overheid werkt niet topdown, maar bottom up en functioneert vanuit het idee dat het er om gaat de wens tot het goede en juiste, die in essentie ingeboren is in elk mens, aan het licht te brengen. Regelgeving kan hierbij een hulpmiddel zijn, maar is geen doel op zich.
 10. Het werken aan veiligheid en een zich steeds verbeterende samenleving door te inspireren tot een vernieuwende levenshouding en mentaliteit.

De uitgangspunten van: SPIRITUAL POLITICS – changing the World from inside out

 1. Respecteren van de verbondenheid van alle leven
 2. Denken in systemen als geheel
 3. Zoeken naar gemeenschappelijkheid en naar het goede voor het geheel
 4. Niet aanvallende maar win/win oplossingen voor problemen creëren
 5. Civiele dialoog – het werkelijk leren luisteren naar andere gezichtspunten
 6. Het transformeren van oude definities van links en rechts
 7. Een hogere synthese creëren uit tegenstrijdige posities
 8. Rechten en verantwoordelijkheden met elkaar matchen
 9. Het beste van hiërarchie en democratie synthetiseren in nieuwe vormen van leiderschap
 10. Onderzoeken van de psychologische wortels van problemen
 11. Vijandsbeelden doen oplossen
 12. Promoten van initiatieven die leiden tot zelf-vertrouwen en zelf-respect
 13. Intuïtie en afstemming aanwenden in besluitvormingsprocessen
 14. Verdiepen in de aspecten van wereldgebeurtenissen vanuit het perspectief van bewustzijn
 15. Bestuderen van collectieve lessen die van crisis geleerd worden

Uit ‘Spiritual politics’ van Corinne McLaughlin and Gordon Davidson www.visionarylead.org

Spirituele besluitvorming in de praktijk
Spirituele besluitvorming wordt voorafgegaan door een totaal andere grondhouding: de wens om problemen en processen vanuit andere perspectieven en niveaus te doorgronden alvorens te kunnen beslissen. Gewoon maar even handelen vanuit ‘meeste stemmen gelden’, snel problemen oplossen en vooral veel aandacht in de media genereren is misschien democratisch en gebruikelijk, maar zo wordt besluitvorming vaak bepaald ‘door de waan van de dag’. McLaughlin en Davidson stellen voor het probleem op holistische wijze als een ui tot de kern af te pellen. Eerst kijk je naar wat er gebeurt, naar de feiten. Je vraagt je dan af wat de betekenis van deze gebeurtenis is op psychologisch, symbolisch en spiritueel niveau. Dat zal ons ook steeds confronteren met oorzaken en gevolgen die dieper liggen dan zo oppervlakkig zichtbaar is. We hebben in januari 2008 bijvoorbeeld veel rumoer gehad over de scholierenstaking in verband met de urennorm. De vraag ligt hier of dit wel het ware probleem is. Is het niet opvallend dat er steeds meer kinderen ‘probleemkinderen’ zijn, aan de ritalin gezet worden en kennelijk niet passen in het schoolsysteem. Maar laten we die vraag eens omdraaien. Past het schoolsysteem nog wel op het kind-van-deze-tijd? Vele spirituele systemen stellen dat we geestelijk in een stroomversnelling zijn gekomen, ook onze kinderen. Het onderwijs weet echter geen raad met kinderen die hoogsensitief zijn of over een soort diepe innerlijke wijsheid bezitten. Maar weer ritalin geven dus in plaats van een andere blik te werpen op de geestelijke kwaliteit van het onderwijs? Kinderen moeten ook vroeg voor een studierichting kiezen, maar kennen zichzelf niet. Daar heeft de school een taak. Kinderen moeten niet zozeer tot economisch nuttige wezens worden opgevoed, maar geholpen worden de authentieke persoon te onthullen die zij in wezen zijn. Het geluk en het innerlijk evenwicht dat daardoor ontstaat zal een andere samenleving veroorzaken!

Wat verstaan jullie onder politiek en wat verstaan jullie onder spiritualiteit?

Wij voelen ons thuis bij de volgende definitie van politiek uit ‘Spiritual politics’ van Corinne McLaughlin and Gordon Davidson: ‘Politiek is de kunst van het regeren, een kunst die in staat is tegenstellingen te overbruggen en deze tegenstellingen te brengen tot een hoger niveau van begrijpen.’

Hoe zouden we spiritualiteit kunnen definiëren? Soms wordt het begrip gebruikt als een soort modewoord, als een containerbegrip, want er kan van alles onder worden verstaan. Wij herkennen ons in de volgende eenvoudige definitie: Spiritualiteit is het tegengestelde van materialisme, waarbij het materialisme ervan uit gaat dat de stof primair is en dat daaruit de geestelijke vermogens ontstaan, terwijl spiritualiteit de geest ziet als oorzaak van en beheerser van de stof. (Irr. Felix Ort)

Daarnaast is spiritualiteit uitermate persoonlijk en individueel. Misschien ligt een essentie vooral in die persoonlijke zoektocht naar Het Hogere, in welke vorm dan ook. Een zoektocht die uitgaat van de eigen authenticiteit en verantwoordelijkheid. Een zoektocht die past bij de mens in deze tijd, die op zijn of haar eigen wijze eigen-wijs een Pad zoekt.

Spirit: geestelijke kracht, innerlijke kracht, fut, instelling, mentaliteit.
Spirit is afgeleid van spirare (latijn), hetgeen ‘ademen’ betekent.

De spirit is de goddelijke vonk; de aanwezigheid en vertegenwoordiging van het oerscheppende principe, heeft geen identiteit en is onveranderlijk.

Wat betekent de vlinder in het logo? Zeggen de kleuren ook wat?

De vlinder is het symbool voor de ziel, maar ook voor transformatie. De vlinder laat tevens zowel de schoonheid als de tijdelijkheid en de kwetsbaarheid van het leven zien. In de vlinder is wit licht zichtbaar, waarmee we refereren aan het geestelijke aspect van het leven.
We kozen voor paars als spirituele kleur en voor geel als een weergave van het goud: het meeste zuivere metaal, het metaal van het hart.

Wat vindt Partij voor Mens en Spirit van het verhaal dat er een samenzwering gaande is in de wereld?

Partij voor Mens en Spirit sluit dergelijke scenario’s, die in allerlei varianten voor komen, niet uit. We kiezen echter niet voor een ‘vechten tegen’ iets of iemand. We willen vanuit de kracht van het hart alternatieven bieden. Wel stellen we dat we op liefdevolle wijze ontransparante en ondemocratische krachten willen ontmantelen. Dat zegt al genoeg!

Er zijn de afgelopen tijd meerdere spirituele partijen ontstaan. Werken jullie niet samen?

Kennelijk is de tijd rijp voor spirituele politiek, gezien het ontstaan van meerdere partijen. Opvallend is wel dat de verschillende partijen een verschillende insteek hebben. Naar ons idee behoort dat bij de ontdekkingstocht die we maken. Wat werkt en wat werkt niet? Welke insteek kan zoveel steun verwerven dat deelname aan de verkiezingen mogelijk wordt? Partij voor Mens en Spirit heeft gelukkig contact met de diverse groeperingen en gaat er van uit dat er mogelijkheden zijn en komen voor mooie samenwerkingsverbanden.

Er zijn zoveel organisaties die bezig zijn met onderwerpen die te maken hebben met de dingen waar jullie mee bezig zijn. Hoe gaan jullie daarmee om?

Partij voor Mens en Spirit wil graag gevoed worden door al die mooie initiatieven. Wij maken daarom contact en proberen die goede ideeën mee te nemen. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als het niet hoeft? Wij zijn blij met alle organisaties en individuen die zich inzetten voor een nieuwe samenleving!

Het woord ‘partij’ betekent al dat je niet het geheel bent. Hoe denken jullie daarover, gezien jullie wens tot eenheid?

Partij betekent ‘deel van’. Wij zijn een deel van het geheel. Wij zijn ook ‘slechts’ een deel van het geheel. Wij hebben de wens tot eenheid, maar we kunnen ook niet ontkennen dat er deelbelangen zijn. Dat is de worsteling met de dualiteit van deze wereld. Wij denken dat we kunnen werken aan de eenheid door deel te nemen als deel aan het geheel, hoe tegenstrijdig dat ook mag klinken. Niets doen blijkt echter te hebben geleid tot een steeds meer materialistische samenleving. We moeten ook kleur durven bekennen, al scheid jij je daarmee in zekere zin af van een geheel.

Staan jullie voor een radicale verandering in de samenleving?

Ja zeker, maar wel op een wijze dat we geen schade berokkenen. We gaan liever voor evolutie dan voor revolutie. De term ‘duurzame voldoening’ geeft kernachtig aan dat we willen gaan voor een samenleving waarin iedereen voldoende heeft en voldoening vindt, maar zonder anderen, natuur en milieu uit te buiten. Zo vinden we het onaanvaardbaar dat we goedkope artikelen kunnen aanschaffen die goedkoop zijn vanwege goedkope (kinder)arbeid of door het milieu te belasten.

Dat klinkt een beetje links. Maar waarin onderscheiden jullie je als spirituele partij?

Partij voor Mens en Spirit ziet mens, natuur en kosmos als een energiesysteem en ziet de huidige wetenschap als waardevol maar beperkt. Het maatschappelijk aanvaarde denken van nu is rationeel en zakelijk gericht, met weinig oog voor zingeving en bewustwordingsprocessen. Daarmee is een leegte ontstaan in de samenleving. Partij voor Mens en Spirit wil in onderwijs, in economie en in de samenleving als geheel warmte helpen inbrengen en ziet bewustzijnsontwikkeling als de manier om moderne problemen aan te pakken.

Hoe denken jullie over het ‘allochtonenprobleem’?

Wij kiezen voor een ‘multimenselijke’ samenleving. Uiteraard is cultuur belangrijk, maar dat blijft een jasje waarin een ziel zich huisvest. Wij zoeken naar die menselijke kern. Binnen dat concept is het niet zinvol elkaar normen en waarden op te dringen. Welke waarden zijn de beste? Of heeft iedere cultuur een stukje van de waarheid? Door ons geloof in authenticiteit heeft ieder de ruimte. Maar niet uit gemakzucht of onverschilligheid, maar vanuit de wens om iedereen werkelijk te zien vanuit een menselijk perspectief. Mensen kunnen niet een probleem zijn. Problemen zijn een weerspiegeling van een bepaalde disbalans in de samenleving.

Back to Top